English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

MODEL WDRAŻANIA ENTRECOMP

W 2016 r. Komisja Europejska opracowała „EntreComp: Ramy Kompetencji Przedsiębiorczości”, aby zaproponować wspólną definicję przedsiębiorczości ujętej jako kompetencja. Całe działanie miało na celu osiągnięcie porozumienia między zainteresowanymi stronami i ustanowić pomost między światem edukacji i pracy.
„EntreComp” ma za zadanie rozpocząć dyskusję i pozwolić lepiej zrozumieć, co to znaczy być przedsiębiorczym we wszystkich aspektach życia. Określić znaczenie przedsiębiorczości i inicjatywy oraz pomagać w rozwijaniu kompetencji związanych z przedsiębiorczością w celu sprostania wyzwaniom gospodarczym, społecznym i kulturowym. Ponadto Komisja Europejska opracowała w 2017 r. podręcznik użytkownika o nazwie „EntreComp into Action”, aby wesprzeć dalsze działania EntreComp Frame.

„ECI ma na celu operacjonalizację” EntreComp Framework poprzez opracowanie narzędzi wdrożeniowych i treści szkoleniowych dla europejskich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.
W ramach ECI zostanie opracowany model wdrażania ram kompetencji przedsiębiorczości w środowiskach VET, zarówno formalnych, jak i pozaformalnych. Podczas działania partnerzy porównają ramy kompetencji w zakresie przedsiębiorczości z ESCO (klasyfikacja europejskich umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodu) oraz EQF (europejskie ramy kwalifikacji).

Projekt ECI koncentruje się na 6 kompetencjach w trzech obszarach EntreComp Framework:

1.2 Kreatywność: Twórz kreatywne i celowe pomysły
1.5 Etyczne i zrównoważone myślenie: oceń konsekwencje i wpływ projektów, możliwości, działań
2.1 Samoświadomość i skuteczność: wierz w siebie i rozwijaj się
2.5 Mobilizowanie innych: Inspiruj i zachęć innych
3.1 Podjęcie inicjatywy: zrób to!
3.3 Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem: Podejmuj decyzje dotyczące ryzyka

Opracowanie metodologii będzie pracami przygotowawczymi i podstawą wdrożenia wyników intelektualnych O3 „O3 - Opracowanie narzędzi i treści szkoleniowych w celu operacjonalizacji ECI”.
Zapewni to usystematyzowanie informacji w zakresie osobistych umiejętności miękkich, które są bardzo istotne z punktu widzenia tworzenia udanego biznesu, szczególnie w nowych okolicznościach zakłóceń procesów, sztucznej inteligencji, inteligentnych technologii itp.

Realizacja przedsięwzięcia sprecyzuje zakres, narzędzia, środki i działania, które należy przeprowadzić, na podstawie wspólnej wizji obszaru badań, uwzględniając również specyficzne cechy środowisk i systemów przedsiębiorczości. Metodologia będzie zawierać następujące elementy:
  • Sprecyzowanie metodologii, którą będzie stosowana przez wszystkich partnerów (tj. skalę i zakres, podejście metodologiczne, harmonogram i kolejność określonych działań itp.)
  • Wskazanie kryteriów wyboru grup docelowych, które mają być zaangażowane
  • Określenie literatury i innych źródeł oceny wtórnej

podążaj za nami :

     

partnerzy Konsorcjum


Ten projekt jest realizowany zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji