English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

Implementacja ENTRECOMP - szkolenie

Rozwój „wk?adu intelektualnego” O3 jest g?ównym rezultatem projektu europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
Jego celem jest opracowanie narz?dzi i tre?ci szkoleniowych do operacjonalizacji EntreComp Framework. Dlatego partnerzy wybrali 6 kompetencji (patrz IO2) spo?ród 15 kompetencji w ramach EntreComp Framework w 3 obszarach kompetencji: „Pomys?y i mo?liwo?ci”, „Zasoby” i „Dzia?anie”.

Dla ka?dej z wybranych kompetencji partnerzy opracuj?:
Opracowanie 3 modu?ów w odpowiednim j?zyku kraju oraz w j?zyku angielskim stanowi innowacj? zorientowan? na proces i us?ugi (zgodnie z Podr?cznikiem OECD z Instrukcja Oslo) dla przedsi?biorców z regionów partnerskich, poniewa? modu?y te umo?liwiaj? indywidualn? kwalifikacj? kadry kierowniczej i pracowników do opisanych obszarów problemowych.
Celem „wk?adu intelektualnego” jest u?atwienie zarówno nauki zarówno instruktorom/trenerom a tak?e osobom, chc?cym kszta?ci? si? samodzielnie. Materia? b?dzie na tyle elastyczny, aby spe?ni? oczekiwania trenerów/ instruktorów oraz osób ucz?cych si? samodzielnie.

podążaj za nami :

     

partnerzy Konsorcjum


Ten projekt jest realizowany zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji