English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

ostatnie wiadomości

03 January 2022

Poruszanie się po ekosystemie EntreComp: Podróż dłuższa niż dekada…

W 2016 r. Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej – we współpracy z DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego – opublikowało EntreComp: The European Competences Framework.   Ramy składają się z 15 kluczowych kompetencji, które specjaliści w dziedzinie nauczania i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości uznają za instrumentalne w celu ułatwienia, pielęgnowania i wspierania pojawiania się ducha przedsiębiorczości, poczucia inicjatyw i wzmocnienia pozycji zawodowej wśród obywateli UE. Zakres oddziaływania EntreComp jest bardzo szeroki, ponieważ można go wdrożyć i stosować poza typowymi ustawieniami, w których rozwiązywany jest coaching przedsiębiorczości. W opinii EntreComp przedsiębiorczość jest rozumiana jako kompetencja, a nie „zawód”, co oznacza, że ​​cele są zachęcane do rozwijania przedsiębiorczego poczucia inicjatywy, pomimo ich rzeczywistego zamiaru zostania przedsiębiorcą lub nie. Kiedy przedsiębiorczość jest traktowana jako kompetencja, ludzie mogą angażować się w postawy i wartości przedsiębiorcze we wszystkich dziedzinach społeczeństw, w tym w aktywnym obywatelstwie, włączeniu społecznym i równych szansach.   Niemniej jednak ramy EntreComp pozostają bardzo cennym źródłem dla wszystkich aspirujących (i uznanych) przedsiębiorców do poszukiwania nowych inspirujących możliwości szkoleniowych i wskazówek, które mogą zastosować w swoich codziennych scenariuszach. Każda z 15 (i kolejnych) kompetencji reprezentuje w istocie kluczowy wymiar zainteresowań, z którymi na co dzień odnoszą się wszyscy przedsiębiorcy – niezależnie od wymiaru ich organizacji, objętych nimi rynków, usług/towarów oferowanych klientom. Co więcej, EntreComp reprezentuje największe wysiłki w wymiarze międzysektorowym i transnarodowym w celu budowania konsensusu w sprawie wspólnej definicji przedsiębiorczości, co do której mogą zgodzić się zarówno praktycy, jak i naukowcy. EntreComp może znaleźć wiele różnych zastosowań, ale ogólnie jego powszechne zastosowanie polega na odwoływaniu się do niego jako wzorca odniesienia przy projektowaniu programów szkoleniowych dla programów budowania potencjału przedsiębiorczego i podążaniu za efektami uczenia się w oparciu o 8-warstwowy model biegłości zapewnione przez te same ramy.       Tło polityki   Korzenie EntreComp sięgają grudnia 2006 roku, kiedy to Parlament Europejski i Rada Europy opublikowały w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wspólną rekomendację dotyczącą kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie key competences for lifelong learning (LLL).     Dokument programowy zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące opracowania i przyjęcia na poziomie UE i poszczególnych krajów wspólnych ram odniesienia mających na celu:   1. Identyfikacja kompetencji/umiejętności na rzecz wzmocnienia pozycji ludzi (tj. zdolności do zatrudnienia, włączenia społecznego, aktywnego obywatelstwa) w gospodarkach i społeczeństwach opartych na wiedzy. 2. Podtrzymywanie przez państwa członkowskie skuteczności i wpływu krajowych programów nauczania na szanse zatrudnienia młodych ludzi oraz wspieranie możliwości dalszego szkolenia seniorów i dorosłych w celu przekwalifikowania się, podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego i włączenia społecznego. 3. Udostępnianie i walidacja modeli referencyjnych na poziomie UE dla krajowych zainteresowanych stron, specjalistów w dziedzinie edukacji oraz ostatecznych celów w celu szerzenia wspólnej podstawy odniesienia, która jest rozpoznawalna niezależnie od geograficznego kontekstu zastosowania. 4. Ułatwienie przejścia do programów edukacji i szkoleń z 2010 r. oraz zapewnienie ram dla dalszych powiązanych działań. Te modele odniesienia na poziomie UE, jak wspomniano powyżej, miały dotyczyć 8 kluczowych kompetencji przewidzianych przez Parlament UE i Radę jako instrumentalne dla waloryzacji kompetencji obywateli UE w zakresie kształcenia ustawicznego. N Co zaskakujące, na tej liście znalazło się Poczucie inicjatywy i Przedsiębiorczość, zwane po prostu Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości w aktualizacji z 2018 roku.   10 (lub więcej) lat później większość z tych kompetencji została omówiona oddzielnie za pomocą własnych dedykowanych ram kompetencji: DigComp dla Kompetencji Cyfrowych, LifeComp dla Nauki Uczenia się i oczywiście EntreComp dla Poczucia Inicjatywy i Przedsiębiorczości.       Struktura i projekt Ramy EntreComp Obszary szkoleniowe:   IDEA & OPPORTUNITIES RESOURCES INTO ACTION   8-warstwowy model biegłości: Bardziej szczegółowo:   To, co właśnie zobaczyliśmy, reprezentuje poziom powierzchni EntreComp, wymiar, z którym większość jest zaznajomiona. Jednak framework EntreComp zawiera znacznie więcej szczegółów…   Każda z 15 kompetencji jest dalej podzielona na serię wątków (tj. podkompetencje): łącząc każdy wątek z każdym z 8 poziomów biegłości, EntreComp zawiera w sumie 442 efekty uczenia się, do których mogą się odnieść tutorzy i nauczyciele do planowania programów coachingowych w oparciu o ich oczekiwania i oczekiwania. Aby zapoznać się z całością wszystkich wątków i ram, zapoznaj się z CZĘŚCIĄ D poniższego dokumentu.   Tak szeroki zakres możliwości edukacyjnych i szkoleniowych sprawia, że EntreComp jest bardzo elastycznym źródłem, które można wdrożyć i rozwijać w kilku kontekstach: od programów szkoleniowych „starter pack” po zaawansowane programy nauczania przedsiębiorczości.   …wśród inicjatyw tego typu,   W październiku 2019 r. 8 Partnerów z 6 krajów – Belgii, Grecji, Włoch, Niemiec, Rumunii i Polski – spotkało się w Cottbus (DE) na Kick-Off Meeting of the EntreComp Implementation (ECI), projektu współfinansowanego przez Program Erasmus+ . Projekt ma na celu poprawę możliwości szkolenia i edukacji w zakresie kompetencji przedsiębiorczych w ekosystemach VET w całej UE.   Pod koniec zeszłego lata Partnerstwo ECI sfinalizowało szczegółową analizę porównawczą między Ramami EntreComp, ESCO (klasyfikacją europejskich umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów) oraz EQF (Europejskimi Ramami Kwalifikacji): więź, którą literatura przegląd – sfinalizowany podczas opracowywania Raportów Krajowych – okazał się wysoce spójny, ale nadal wyraźnie go brakuje i nie został w pełni wykorzystany. Ostatecznym celem tej oceny dokumentacji było ustalenie początkowego i operacyjnego połączenia między ramami EntreComp i pozostałymi dwoma. Zadanie to umożliwiło partnerom zoperacjonalizowanie nowego modelu – modelu WI – na rzecz waloryzacji przedsiębiorczości i włączenia ducha przedsiębiorczości do głównego nurtu w wymiarze VET. Później nastąpił rozwój materiałów szkoleniowych inspirowanych i zgodnych z EntreComp, dokładnie w odniesieniu do sześciu z 15 kompetencji: Partnerzy zainwestowali energię, czas i wysiłki, aby przestrzegać harmonogramu i standardów jakościowych/ilościowych, omówionych i przewidzianych podczas składania wniosku. Projektowanie modułów pod względem treści, struktury, wyników uczenia się zostało ułatwione dzięki serii comiesięcznych sesji burzy mózgów, podczas których partnerzy mieli okazję zweryfikować swoje pomysły i przeprowadzić konstruktywną wymianę poglądów z kolegami. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie i organizacji uczestniczącej, odwiedź stronę internetową ECI.

czytaj więcej


01 November 2021

Poradnik EntreComp:

Począwszy od lata 2020 r. konsorcjum europejskiej inicjatywy obywatelskiej było głęboko zaangażowane w finalizację i waloryzację na poziomie UE materiałów szkoleniowych opracowanych jako formalny wynik rezultatów pracy intelektualnej 3: sześć modułów szkoleniowych opracowanych w celu wspierania ekosystemu UE VET w promowaniu integracji na szeroką skalę oraz przyjęcie EntreComp Framework jako modelu odniesienia dla coachingu przedsiębiorczości. Wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie i w formacie otwartego dostępu za pośrednictwem via ECI’s website.     Ostateczna struktura programów nauczania jest następująca:   Moduł szkoleniowy Jednostki szkoleniowe Kreatywność Przygotowane przez Demostene  Kreatywność w EntreComp Stymulowanie kreatywności Wytyczne i ćwiczenia praktyczne Myślenie etyczne i zrównoważone Opracowane przez CIT i AESD Zachowuj się etycznie Myśl w sposób zrównoważony Oceń wpływ •     Bądź odpowiedzialny Samoświadomość i skuteczność Przygotowane przez IHF Zastanów się nad swoimi aspiracjami i pragnieniami Zidentyfikuj swoje mocne i słabe strony Wpływać na przebieg wydarzeń Mobilising Others Prepared by d-ialogo and EEO Przekonanie poprzez entuzjazm i inspirację Komunikacja: skuteczna, zorientowana na media i zrównoważona Przekonywanie i inspirowanie innych do działań tworzących wartość Podejmowanie inicjatywy Przygotowane przez IDP Zainicjuj procesy, które tworzą wartości Podejmuj wyzwania Trzymaj się intencji i realizuj swoje plany Radzenie sobie z ryzykiem Przygotowane przez DELTA Wprowadzenie i podstawy Proces podejmowania decyzji Ryzyko w biznesie   Mniej więcej w tym samym okresie Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opublikowało również trzecią oficjalną kontynuację EntreComp: EntreComp Playbook.   Profesjonaliści w dziedzinie edukacji przedsiębiorczości, którzy chcą polegać na naszych materiałach szkoleniowych w celu wzbogacenia i zróżnicowania swojej oferty szkoleniowej, mogą polegać na Poradniku EntreComp przy projektowaniu swoich ogólnych strategii pilotażowych…   Podręcznik EntreComp Playbook obraca się wokół trzech kluczowych wymiarów referencyjnych, które mogą kierować tutorami i ekspertami ds. szkoleń w ich działaniach edukacyjnych i testowych:   9 zasad EntreComp.   (E)xperience (N)ovelty (T)riggers (R)eflection (E)cosystem (C)ollaboration (O)thers (M)entoring (P)rogression Doświadczenie Nowość Wyzwalacze Odbicie Ekosystem Współpraca Inni Mentoring Postęp Metody   Dokonywanie Myślenie projektowe Metoda Lean Startup Nauczanie oparte na projekcie Zabawne eksperymenty Klasy jako społeczności edukacyjne   Tools and Techniques Interwencja w zakresie projektowania i uczenia się Płótno do projektowania szkoleń Zaplanuj interwencję w zakresie uczenia się przedsiębiorczości Stwórz bezpieczną, ułatwiającą naukę przestrzeń Rynek wyzwań Plan pracy i harmonogram Schemat pająka wspierający uczenie się przedsiębiorczości Zorganizuj warsztaty uczenia się przedsiębiorczości Wymiar RAMPY Dostosuj do zasad EntreComp Wspólne rysowanie twarzy Graj z ukrytymi zasadami Inwentarz środków Pięć ról Opraw pomysł na tworzenie wartości Rozejrzeć się Mapa myśli Zadanie alternatywne dla Guilforda Kombinacja losowa Burza mózgów Głosowanie kropkami Sześć myślących kapeluszy Skok w windzie Cele SMART Zrozum swoich użytkowników Mapa empatii Złoty Krąg Persony Płótno przedsiębiorczości Skanowanie krajobrazu Mapa ekosystemu Wydaj karty Kanwa modelu biznesowego Chude płótno Analiza SWOT Analiza SOAR Użyj scenariusza Podróż użytkownika Prototyp Pokład na boisko Rubryka P2P Autorefleksja nad osiągnięciami w nauce Narysuj swój kwiat EntreComp Krytyka przyszłości EntreComp a narzędzia   Użytkownicy materiałów szkoleniowych ECI mogą połączyć te dwa zasoby, aby zapewnić swoim celom opartą na dowodach i ukierunkowaną na innowacje ofertę szkoleniową zdolną do inspirowania i dowartościowania odnowionego poczucia samoświadomości i skuteczności, inicjatywy i motywacji wśród aspirujących przedsiębiorców i obywateli UE.   Aby dowiedzieć się więcej o projekcie ECI i zaangażowanych partnerach, skonsultuj się z: https://entre-comp.eu/training.php

czytaj więcej


18 September 2021

Ramy kompetencji w zakresie przedsiębiorczości:

W 2016 r. Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej – we współpracy z DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego – opublikowało EntreComp: The European Competences Framework. Ramy składają się z 15 kluczowych kompetencji, które specjaliści w dziedzinie nauczania i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości uznają za instrumentalne w celu ułatwienia, pielęgnowania i wspierania pojawiania się ducha przedsiębiorczości, poczucia inicjatyw i wzmocnienia pozycji zawodowej wśród obywateli UE. Od czasu swojej oficjalnej publikacji JRC wzbudziło dalsze zainteresowanie opinii publicznej modelem po opublikowaniu dwóch bardzo interesujących dokumentów uzupełniających: Szczegółowe narzędzie dla wszystkich osób dotyczące sposobu wdrażania ram w odniesieniu do ich celów i warunków operacyjnych (kształcenie i szkolenie zawodowe, aktywne obywatelstwo, włączenie społeczne i równe szanse dla wszystkich itp.). Ponadto dokument zawiera 70 scenariuszy przypadków wdrożenia EntreComp, na których użytkownicy mogą polegać jako na godnych zaufania najlepszych praktykach będących ich własnym źródłem inspiracji. Rok wydania: 2018 Zgodnie z tymi samymi proporcjami, co poprzednio, działania uzupełniające „W pracy” ilustrują konkretne środki, zalecenia i wytyczne dotyczące tego, jak przenieść ramy do szkoleń i edukacji w celu profesjonalizacji, budowania zdolności i zatrudnialności. W sumie 10 studiów przypadku daje szczegółowy wgląd w rzeczywiste strategie eksploatacji EntreComp, które wspierają możliwości uczenia się przez całe życie na rynku pracy. Rok wydania: 2020   ECI – EntreComp Implementation to ponadnarodowy projekt współfinansowany przez program E+, którego celem jest waloryzacja nowych możliwości szkoleniowych dla europejskiego ekosystemu VET w oparciu o ramy EntreComp. Aby dowiedzieć się więcej o naszych inicjatywach, badaniach, zaangażowanych partnerach i programach szkoleniowych, odwiedź stronę internetową ECI.

czytaj więcej


18 June 2021

Waloryzacja i pielęgnowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości w Europie:

18 czerwca 2021 Partnerstwo ECI spotkało się online na czwartym Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym ECI (EntreComp Implementation), projekcie współfinansowanym przez program Komisji Europejskiej Erasmus Plus, który skupia ośmiu partnerów z sześciu różnych krajów (Belgia, Niemcy, Grecja, Włochy , Polska i Rumunia). Spotkanie odbyło się w trybie online ze względu na ograniczenia COVID-19. Konsorcjum rozpoczęło spotkanie od refleksji nad projektem; w szczególności wykonywane zadania i harmonogram. Następnie Partnerzy przedstawili główne wnioski, ilustrujące postęp osiągnięty w rozwoju rezultatów pracy intelektualnej. Analizowano również kwestie zarządzania finansami. Na koniec partnerzy dokonali bilansu sytuacji odnośnie kolejnych terminów. Partnerstwo z przyjemnością informuje, że treści szkoleniowe są wreszcie dostępne online we wszystkich językach reprezentowanych przez Konsorcjum (angielskim, niemieckim, włoskim, greckim, rumuńskim i polskim) i są bezpłatne do konsultacji (http://entre-comp. eu/szkolenia.php). Rozwój modułów szkoleniowych rozpoczął się latem 2020 r.; Partnerzy zainwestowali energię, czas i wysiłki, aby dostosować się do harmonogramu i standardów jakościowych/ilościowych, omówionych i przewidzianych podczas składania wniosku. Projektowanie modułów pod względem treści, struktury i efektów uczenia się zostało ułatwione dzięki serii comiesięcznych sesji burzy mózgów, podczas których Partnerzy mieli okazję zweryfikować swoje pomysły i przeprowadzić konstruktywną wymianę poglądów z kolegami. Wszystkie materiały szkoleniowe są zgodne z EQF i ESCO – odniesieniem, w które partnerzy zainwestowali kilka miesięcy bliskiej współpracy (więcej informacji można znaleźć w sekcji „Model”). Uzyskane wyniki umożliwiły partnerom sfinalizowanie wspólnej metodologii, która zapewnia wspólne zrozumienie i wspólne wytyczne dotyczące wszystkich działań związanych z IO3. Ostateczny wynik składa się z sześciu modułów szkoleniowych, z których każdy koncentruje się na określonej kompetencji EntreComp, jak podkreślono w ramach. Materiał jest zorganizowany w następujący sposób: 1.2 Kreatywność 1.5 Etyczne i zrównoważone myślenie: oceń konsekwencje i wpływ projektów, możliwości, działań 2.1 Samoświadomość i skuteczność: wierz w siebie i rozwijaj się 2.5 Mobilizowanie innych: Inspiruj i zachęć innych 3.1 Podjęcie inicjatywy: zrób to! 3.3 Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem: Podejmuj decyzje dotyczące ryzyka   Dla pełniejszego zrozumienia tematu, każdy moduł szkoleniowy podzielony jest na kolejne jednostki dydaktyczne, na końcu których znajduje się krótka karta samooceny. Moduły szkoleniowe są dostarczane z krótkim dokumentem (tzw. „kartą szkoleniową”), który podsumowuje kluczowe pojęcia i główne wnioski. Strona internetowa: http://entre-comp.eu/

czytaj więcej


29 April 2021

Partnerzy ECI wzięli udział w II spotkaniu on-line Projektu Wdrożeniowego Entre Comp

29 kwietnia Wszystkie uczestniczące organizacje ECI wzięły udział w II wirtualnym spotkaniu Projektu ECI. Z powodu pandemii Covid-19 konsorcjum nie było w stanie spotkać się na miejscu w Grecji zgodnie z planem i postanowiło przeprowadzić spotkanie wirtualnie. Podczas spotkania online Partnerzy dyskutowali o bieżących postępach projektu i stwierdzili, że działania przebiegają zgodnie z harmonogramem. W szczególności partnerzy dyskutowali na temat finalizacji raportu dotyczącego oceny dynamiki kompetencji w zakresie przedsiębiorczości na poziomie europejskim: raport uchwyci stan wdrożenia ram kompetencji EntreComp dla umiejętności przedsiębiorczych, które opracowują narzędzia wdrożeniowe i treści szkoleniowe dla europejskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego. Spotkanie umożliwiło również partnerom przygotowania treści szkoleń, które zostaną opracowane w kolejnych miesiącach wdrażania. ECI to projekt współfinansowany przez Program Erasmus Plus i realizowany przez 8 Partnerów z 6 krajów tj. Belgia, Grecja, Włochy, Niemcy, Rumunia i Polska. Taki projekt ma na celu poprawę zrozumienia słowa „przedsiębiorczy” w celu sprostania wyzwaniom gospodarczym i społecznym. Więcej informacji: www.entre-comp.eu

czytaj więcej


14 October 2020

TRZECIE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

ECI – Wdrożenie EntreComp 14 października 2020 r. wszyscy partnerzy projektu wzięli udział w trzecim międzynarodowym spotkaniu projektowym EntreComp Implementation. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania stanu realizacji projektu pod kątem wyników komunikacji, widoczności i świadomości ECI wśród trenerów i edukatorów w zakresie wiedzy przedsiębiorczej, władz publicznych i decydentów działających w obszarze VET (kształcenie i szkolenie zawodowe) i zatrudnienia. Wszyscy partnerzy ponownie przeanalizowali wyniki i trendy, wyłaniające się z każdego kontekstu krajowego i przeprowadzili burzę mózgów nad spójnymi kluczowymi i strategicznymi kierunkami interwencji w celu dalszego rozszerzenia zasięgu oddziaływania projektu. Następnie partnerzy uzgodnili bardzo precyzyjny wspólny harmonogram rozwoju IO3. Włoski partner IDP European Consultants przypomniał wszystkim organizacjom o wcześniej uzgodnionej metodologii, aby upewnić się, że wszystkie wyniki są spójne i synergiczne.

czytaj więcej


27 August 2020

OCENA I ODNIESIENIA ENTRCOMP Z ESCO I EQF

Partnerstwo ECI zakończyło bardzo szczegółową analizę porównawczą między Ramami EntreComp, ESCO (klasyfikacja europejskich umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów) oraz EQF (Europejskie Ramy Kwalifikacji); więź, której przegląd literatury - sfinalizowany podczas opracowywania Raportów Krajowych - okazał się wysoce spójny, ale nadal namacalnie go brakuje i nie jest w pełni wykorzystany. Ostatecznym celem tej oceny dokumentacji jest ustalenie początkowego i operacyjnego powiązania między ramami EntreComp a pozostałymi dwoma, co umożliwi partnerom operacjonalizację nowego modelu - modelu ECI, gotowego do publikacji pod koniec lipca 2021 r. – dla waloryzacji przedsiębiorczości i uwzględnianie ducha przedsiębiorczości w wymiarze VET. Każda z 6 kompetencji wybranych przez partnerstwo została powiązana z konkretnym wymiarem, dziedziną i otoczeniem teoretyczno/operacyjnym zarówno ESCO, jak i EQF, podkreślając różne zgodności ze względu na stopień spójności. Oceniliśmy ten stopień, równoważąc każdą jednostkę ESCO i EQF z głównymi i definiującymi cechy każdej rozpatrywanej kompetencji EntreComp, zgodnie z opisem tego samego Wspólnego Centrum Badawczego UE. Wyniki tej oceny można znaleźć w sekcji „Model” na tej samej stronie internetowej. Wszyscy partnerzy przystąpili do rozpowszechniania wyników wśród odpowiednich interesariuszy i władz publicznych w dziedzinie edukacji, szkoleń i przedsiębiorczości działających w ich domenach krajowych.

czytaj więcej


14 March 2020

Wdrożenie EntreComp: strona internetowa ECI jest już oficjalnie online

Strona internetowa ECI jest teraz dostępna online pod adresem (http://www.entre-comp.eu/) i zawiera szczegółowe informacje na temat celów, działań i wyników projektu. Platforma będzie zawierać wszystkie produkty i rezultaty Projektu oraz, co najważniejsze, treści szkoleniowe ukierunkowane na operacjonalizację „Ram EntreComp”, poprzez opracowanie narzędzi wdrożeniowych i treści szkoleniowych dla europejskich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.   ECI jest zarządzana przez 8 Partnerów z 6 krajów, tj. Niemiec, Grecji, Włoch, Belgii, Polski i Rumunii i jest współfinansowana przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+. Celem Projektu jest zwiększenie szans na sukces zawodowy studentów kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych środowisk poprzez rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem.   Bardzo przyjazna dla użytkownika Platforma została zbudowana przez belgijskiego partnera IHF (Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl) i będzie stale aktualizowana przez partnerstwo jako całość podczas realizacji projektu.   Strona internetowa ECI jest dostępna w sześciu językach (angielskim, niemieckim, greckim, włoskim, polskim i rumuńskim) i składa się z wielu sekcji dostępnych bezpłatnie dla wszystkich nawigatorów. POCZĄTEK: w sekcji znajduje się „duży obraz” projektu, podkreślający sześć wybranych i dalej rozwijanych kompetencji: • Kreatywność: rozwijaj kreatywne i celowe pomysły, • Etyczne i zrównoważone myślenie: Oceń konsekwencje i wpływ pomysłów, możliwości i działań, • Samoświadomość i poczucie własnej skuteczności: uwierz w siebie i rozwijaj się dalej, • Mobilizowanie innych: inspirowanie, entuzjazm i zachęcanie innych do współpracy, • Przejmowanie inicjatywy: idź po to, • Radzenie sobie z niepewnością, niejednoznacznością i ryzykiem: Podejmuj decyzje dotyczące niepewności, niejednoznaczności i ryzyka.   PROJEKT: zawiera kilka podstawowych informacji o projekcie – potrzeby i luki, którymi zajmuje się bezpośrednio Konsorcjum ECI, przewidywane wyniki i oczekiwane skutki   PARTNERZY: jak sugeruje tag, w sekcji Partnerzy każda organizacja jest odpowiednio zweryfikowana,   MODEL: rozdział ten zawiera znacznie szerszy opis projektu i jego głównych celów. Służy jako jasna, bezpośrednia i bezpośrednia prezentacja wyników oczekiwanych przez projekt i jego badań źródłowych   SZKOLENIE: po zakończeniu fazy końcowej Produktu Intelektualnego 3 (narzędzia i treści szkoleń), w tej sekcji znajdą się środki i narzędzia edukacyjne dostarczone przez wszystkich partnerów.   WIADOMOŚCI: być zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami ECI…   SPOŁECZNOŚĆ: w celu zaangażowania jak największej liczby partnerów stowarzyszonych i rozpowszechniania informacji o europejskiej inicjatywie obywatelskiej wśród użytkowników końcowych, docelowych, ogółu społeczeństwa i ostatecznych beneficjentów .

czytaj więcej


podążaj za nami :

     

partnerzy Konsorcjum


Ten projekt jest realizowany zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.