English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ENTRECOMP

Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το EntreComp: Το Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας για να παρουσιάσει έναν κοινό ορισμό της επιχειρηματικότητας ως αρμοδιότητα, να επιτύχει συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων και να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας
"EntreCom" έχει το σημαντικό καθήκον να αρχίσει συνομιλίες και να βελτιώσει την κατανόηση του τι σημαίνει να έχεις επιχειρηματικό πνεύμα σε όλες τις πτυχές της ζωής, καθορίζει τη σημασία της επιχειρηματικότητας και της πρωτοβουλίας και βοηθά στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών προκλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το 2017 έναν Οδηγό χρήσης που ονομάζεται EntreComp σε δράση για να υποστηρίξει την περαιτέρω χρήση και ευαισθητοποίηση του πλαισίου EntreComp. Παρόλο που εγκρίθηκε ευρέως, το EntreComp Framework δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί σε συστημικό επίπεδο στον τομέα της ΕΕΚ ούτε δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.

"Η ECI έχει ως στόχο τη λειτουργικοποίηση" του πλαισίου EntreComp αναπτύσσοντας εργαλεία εφαρμογής και εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τα ευρωπαϊκά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υιοθέτηση της EntreComp σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα και ανάφλεξης της επιχειρηματικότητας. Ως εκ τούτου, η ECI πρόκειται να αναπτύξει ένα πρότυπο για την εφαρμογή του πλαισίου ικανοτήτων επιχειρηματικότητας στα περιβάλλοντα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επίσημης και μη τυπικής. Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι εταίροι θα παραπέμπουν το Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας με την ESCO (ταξινόμηση των Ευρωπαϊκών Δεξιοτήτων, Αρμοδιότητες, Προσόντα και Κατοχή) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).

Η ECI επέλεξε 6 αρμοδιότητες στους τρεις τομείς του πλαισίου EntreComp ως εξής:

1.2 Δημιουργικότητα: Αναπτύξτε δημιουργικές και σκόπιμες ιδέες
1.5 Ηθική και βιώσιμη σκέψη: Αξιολόγηση των συνεπειών και των επιπτώσεων των ιδεών, των ευκαιριών και των δράσεων
2.1 Αυτογνωσία και αυτο-αποτελεσματικότητα: Πιστεύετε στον εαυτό σας και συνεχίζετε να αναπτύσσεστε
2.5 Κινητοποίηση άλλων: Εμπνευστείτε, ενθουσιάστε και τραβήξτε άλλους στο σκάφος
3.1 Λαμβάνοντας την πρωτοβουλία: Πηγαίνετε για αυτό!
3.3 Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, της ασάφειας και του κινδύνου: Λάβετε αποφάσεις σχετικά με την αβεβαιότητα, την ασάφεια και τον κίνδυνο

Η ανάπτυξη αυτής της μεθοδολογίας θα είναι το προπαρασκευαστικό έργο και η βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πνευματικής παραγωγής O3 "O3 - Ανάπτυξη εργαλείων και περιεχομένου κατάρτισης για την υλοποίηση του ECI".
Θα παράσχει συστηματική πληροφόρηση στο θέμα των προσωπικών μαλακών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης, ειδικά υπό τις νέες συνθήκες των διαδικασιών διακοπής, της τεχνητής νοημοσύνης, των έξυπνων τεχνολογιών κ.λπ.

Θα περιγράψει λεπτομερώς το πεδίο εφαρμογής, τα μέσα και τις δραστηριότητες που πρέπει να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, με βάση το κοινό όραμα του πεδίου έρευνας, λαμβανομένων επίσης υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών επιχειρηματικών περιβαλλόντων και συστημάτων. Η μεθοδολογία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα ενδεικτικά στοιχεία:
  • Ορισμένη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν όλοι οι εταίροι (δηλ. Γενική κλίμακα και πεδίο εφαρμογής, γενική μεθοδολογική προσέγγιση, χρονοδιάγραμμα και ακολουθία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων κ.λπ.)
  • Καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή των ομάδων-στόχων που θα συμμετάσχουν
  • Καθορισμός της βιβλιογραφίας και άλλων πηγών δευτεροβάθμιας αξιολόγησης (δηλ. Ταυτοποίηση συγκρίσιμων)

Call 2019 Round 1 KA2
- Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών KA202
- Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Έντυπο Id KA202-69646D49 Προθεσμία (ώρα Βρυξελλών) 26 Μαρτίου 2019 12:00:00 116 / 193EN (επιστημονικά και πολιτικά έγγραφα)
  • Ανάλυση των εγγράφων: στοιχεία που πρέπει να παραταθούν στη συγκριτική αξιολόγηση (ESCO, EQF, EntreComp Framework κ.λπ.)
  • Δομή των εργαλείων αναφοράς και συγκέντρωσης
  • Κοινό χρονοδιάγραμμα
  • Ορισμός κοινών εργαλείων για το εκπαιδευτικό υλικό σε σχέση με τις λεγόμενες καθορισμένες ικανότητες (περιγραφή του μαθήματος, μαθησιακά αποτελέσματα, διδακτικό υλικό, δραστηριότητες μάθησης, τύπος αξιολόγησης, απαιτούμενες και συνιστώμενες αναγνώσεις, χρονοδιάγραμμα μαθημάτων κ.λπ.)

Methodology and Guidelines for Development of Training Tools to operationalize the EntreComp

Το 2016, η Επιτροπή της ΕΕ ανέπτυξε το πλαίσιο ικανοτήτων «EntreComp» για τις επιχειρηματικές δεξιότητες, ώστε να προτείνει έναν κοινό ορισμό της επιχειρηματικότητας ως δεξιότητα, να χτίσει την ομοφωνία απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών και να οικοδομήσει μια γέφυρα μεταξύ της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Τα ακόλουθα έγγραφα αντιπροσωπεύουν μια κοινή προσπάθεια σύνδεσης του EntreComp Framework με την ESCO (ταξινόμηση των Ευρωπαϊκών Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγέλματος) και το EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων), μια σύνδεση η οποία μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας – που οριστικοποιήθηκε κατά την ανάπτυξη των εθνικών εκθέσεων – αποδείχθηκε εξαιρετικά συνεπής, αλλά χωρίς να έχει, μέχρι στιγμής, πλήρως αξιοποιηθεί.

Ο απώτερος στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι να δημιουργηθεί μια αρχική και λειτουργική σύνδεση μεταξύ του πλαισίου EntreComp και των άλλων δύο που θα επιτρέπουν στους εταίρους να «λειτουργήσουν» ένα νέο μοντέλο - το μοντέλο ECI – για την αξιοποίηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος σε ολόκληρο το οικοσύστημα της ΕΕΚ.

Λόγω της μεγάλης κλίμακας της ESCO, ο αναγνώστης θα βρει πολύ λεπτομερείς παραπομπές του EntreComp σε σχέση με το ESCO, συμπεριλαμβανομένου ενός «ESCO-EntreComp: Cross-Assessment Matrix» στο επιπλέον έγγραφο «ESCO vs EntreComp Annex». Το τρίτο αρχείο, αποτελείται από έναν εκτενή κατάλογο βιβλιογραφικών πόρων τους οποίους οι εταίροι συμβουλεύτηκαν για να αξιολογήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και της Εφαρμογής του EntreComp, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

EntreComp Implementation: Cross-assessment and Methodology

Annex 1. ESCO vs EntreComp

Annex 2. Bibliography and List of references

Ακολουθείστε μας:

     

Εταίροι


Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του αντανακλούν τις απόψεις μόνο των δημιουργών του και η Επτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία χρήση των πληροφοριών που περιέχονται

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.