English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

Τελευταία νέα

03 January 2022

Πλοήγηση στο οικοσύστημα Entrecomp:

Παρουσίαση του πλαισίου EntreComp   Το 2016, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - σε συνεργασία με τη ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης - δημοσίευσε το EntreComp: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων.   Το πλαίσιο αποτελείται από 15 βασικές ικανότητες που οι επαγγελματίες στον τομέα της επιχειρηματικής διδασκαλίας και κατάρτισης αναγνώρισαν ως καθοριστικές για τη διευκόλυνση, την καλλιέργεια και την υποστήριξη της ανάδυσης επιχειρηματικού πνεύματος, της αίσθησης πρωτοβουλιών και της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των πολιτών της ΕΕ.    Το εύρος του αντίκτυπου του EntreComp είναι πολύ ευρύ, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί πέρα από τα τυπικά πλαίσια που αφορούν την επιχειρηματική καθοδήγηση.   Κατά την άποψη της EntreComp, η επιχειρηματικότητα εκλαμβάνεται ως ικανότητα και όχι ως "επάγγελμα", αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι ενθαρρύνονται να αναπτύξουν το επιχειρηματικό αίσθημα πρωτοβουλίας, παρά την πραγματική τους πρόθεση να γίνει κάποιος επιχειρηματίας ή όχι.   Όταν η επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζεται ως ικανότητα, οι άνθρωποι μπορούν να υιοθετήσουν επιχειρηματικές συμπεριφορές και αξίες σε όλους τους τομείς των κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών.   Παρ' όλα αυτά, το πλαίσιο EntreComp παραμένει ένας πολύ πολύτιμος πόρος για όλους τους επίδοξους (και καθιερωμένους) επιχειρηματίες που αναζητούν νέες εμπνευσμένες ευκαιρίες κατάρτισης και κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να εφαρμόσουν στις καθημερινές τους προκλήσεις. Κάθε μία από τις 15 (και τις επόμενες) ικανότητες αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα μια βασική διάσταση ενδιαφέροντος με την οποία όλοι οι επιχειρηματίες σχετίζονται σε καθημερινή βάση - ανεξάρτητα από τη διάσταση της οργάνωσής τους, τις καλυπτόμενες αγορές, τις υπηρεσίες/αγαθά που προσφέρουν στους πελάτες.   Επιπλέον, το EntreComp αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες προσπάθειες σε διατομεακή και διακρατική διάσταση για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με έναν κοινό ορισμό της επιχειρηματικότητας στον οποίο μπορούν να συμφωνήσουν τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι ακαδημαϊκοί. Το EntreComp μπορεί να βρει πολλές διαφορετικές εφαρμογές, αλλά η κοινή χρήση του συνίσταται στην αναφορά του ως μοντέλο αναφοράς για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων και στην παρακολούθηση μαθησιακών αποτελεσμάτων με βάση ένα μοντέλο επάρκειας 8 επιπέδων που παρέχεται από το ίδιο πλαίσιο.   Πολιτικό υπόβαθρο   Οι ρίζες του EntreComp χρονολογούνται από τον Δεκέμβριο του 2006, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσίευσαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια κοινή σύσταση σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση.     Το έγγραφο πολιτικής περιλαμβάνει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και υιοθέτηση σε επίπεδο ΕΕ και χωρών ενός κοινού πλαισίου αναφοράς με στόχο:      Αυτά τα μοντέλα αναφοράς σε επίπεδο ΕΕ, όπως προαναφέρθηκε, υποτίθεται ότι θα αντιμετώπιζαν 8 βασικές ικανότητες που οραματίστηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ ως καθοριστικές για την αξιοποίηση των ικανοτήτων των πολιτών της ΕΕ στον τομέα του δια βίου μάθησης.   Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Αίσθηση πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο, ο οποίος στην επικαιροποίηση του 2018 αναφέρεται απλώς ως Επιχειρηματικές Ικανότητες.   10 (ή περισσότερα) χρόνια αργότερα, οι περισσότερες από αυτές τις ικανότητες αντιμετωπίζονται ξεχωριστά με το δικό τους ειδικό πλαίσιο ικανοτήτων: DigComp για τις ψηφιακές ικανότητες, LifeComp για τη μάθηση και, φυσικά, EntreComp για το αίσθημα πρωτοβουλίας και την επιχειρηματικότητα.   Δομή και σχεδιασμός του πλαισίου EntreComp   Toμείς κατάρτισης: IΔΕΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ   Tο μοντέλο επάρκειας 8 επιπέδων: Πιο συγκεκριμένα:   Αυτό που μόλις είδαμε αντιπροσωπεύει το επιφανειακό επίπεδο του EntreComp, τη διάσταση με την οποία είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι. Ωστόσο, το πλαίσιο EntreComp είναι πολύ πιο λεπτομερές από αυτό…   Καθεμία από τις 15 ικανότητες αναλύεται περαιτέρω σε μια σειρά από θέματα (δηλ. υπο-ικανότητες): συνδέοντας κάθε θέμα με κάθε ένα από τα 8 επίπεδα επάρκειας, το EntreComp απαριθμεί συνολικά 442 μαθησιακά αποτελέσματα στα οποία μπορούν να ανατρέξουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι για το σχεδιασμό προγραμμάτων προπόνησης με βάση τις προσδοκίες τους και τις προσδοκίες των στόχων. Για μια διαβούλευση όλων των θεμάτων και του πλαισίου στο σύνολό του, συμβουλευτείτε το ΜΕΡΟΣ Δ του ακόλουθου εγγράφου.   Ένα τόσο μεγάλο εύρος ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης καθιστά το EntreComp έναν πολύ ευέλικτο πόρο που μπορεί να εφαρμοστεί και να αναπτυχθεί σε διάφορα πλαίσια: από εκπαιδευτικά προγράμματα "πακέτων εκκίνησης" μέχρι προηγμένα επιχειρηματικά προγράμματα σπουδών.   …μεταξύ των πρωτοβουλιών αυτού του είδους,   Τον Οκτώβριο του 2019, 8 εταίροι από 6 χώρες - Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία και Πολωνία - συναντήθηκαν στο Cottbus (DE) για την εναρκτήρια συνάντηση του EntreComp Implementation (ECI), ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των ευκαιριών κατάρτισης και εκπαίδευσης σχετικά με τις επιχειρηματικές ικανότητες στα οικοσυστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ.   Στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού, η σύμπραξη ECI ολοκλήρωσε μια λεπτομερή ανάλυση διασταυρούμενων παραπομπών μεταξύ του πλαισίου EntreComp, του ESCO (ταξινόμηση των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων) και του EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων): ένας δεσμός που η βιβλιογραφική επισκόπηση - η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των εθνικών εκθέσεων - απέδειξε ότι είναι ιδιαίτερα συνεπής, αλλά εξακολουθεί να λείπει απτά και να μην αξιοποιείται πλήρως. Απώτερος στόχος αυτής της αξιολόγησης ήταν η δημιουργία μιας αρχικής και λειτουργικής σύνδεσης μεταξύ του πλαισίου EntreComp και των άλλων δύο. Το έργο αυτό επέτρεψε στους εταίρους να θέσουν σε λειτουργία ένα νέο μοντέλο - το μοντέλο ECI - για την αξιοποίηση της επιχειρηματικότητας και την ενσωμάτωση του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλη τη διάσταση της ΕΕΚ. Αυτό που ακολούθησε ήταν η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού εμπνευσμένου και συμβατού με το EntreComp, και συγκεκριμένα με έξι από τις 15 ικανότητες:     Οι εταίροι επένδυσαν ενέργεια, χρόνο και προσπάθειες για να συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα και τα ποιοτικά/ποσοτικά πρότυπα που συζητήθηκαν και προβλέφθηκαν κατά τη διάρκεια της πρότασης. Ο σχεδιασμός των ενοτήτων όσον αφορά το περιεχόμενο, τη δομή και τα μαθησιακά αποτελέσματα διευκολύνθηκε από μια σειρά μηνιαίων συνεδριάσεων καταιγισμού ιδεών, στις οποίες οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επικυρώσουν τις ιδέες τους και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους τους. Για να μάθετε περισσότερα για το έργο και τον συμμετέχοντα οργανισμό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ECI.  

Διαβάστε Περισσότερα


01 November 2021

Η Πέμπτη διακρατική συνάντηση του ECI:

Ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 2020, η κοινοπραξία του ECI έχει εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στην οριστικοποίηση και αξιοποίηση σε επίπεδο ΕΕ του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε ως επίσημο παραδοτέο του ΙΟ3: έξι ενότητες κατάρτισης που σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν το οικοσύστημα της ΕΕ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην προώθηση της ευρείας κλίμακας ενσωμάτωσης και υιοθέτησης του πλαισίου EntreComp ως μοντέλου αναφοράς για την επιχειρηματική καθοδήγηση. Όλο το υλικό διατίθεται δωρεάν και σε μορφή ανοικτής πρόσβασης μέσω της ιστοσελίδας του ECI.   Η τελική δομή των προγραμμάτων σπουδών έχει ως εξής:   Μαθήματα κατάρτισης Ενότητες κατάρτισης Δημιουργικότητα Προετοιμασμένο από Demostene Δημιουργικότητα στο EntreComp Τόνωση της δημιουργικότητας Κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές ασκήσεις   Ηθική και βιώσιμη σκέψη Προετοιμασμένο από CIT and AESD Συμπεριφερθείτε ηθικά Σκεφτείτε βιώσιμα Εκτίμηση των επιπτώσεων Να είστε υπόλογοι   Αυτογνωσία και αποτελεσματικότητα Προετοιμασμένο από IHF Αναλογιστείτε τις φιλοδοξίες και τις επιθυμίες σας Προσδιορίστε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες σας Επηρεάστε την πορεία των γεγονότων   Κινητοποίηση άλλων Προετοιμασμένο από d-ialogo and EEO Πειθώ μέσω ενθουσιασμού και έμπνευσης Επικοινωνία: αποτελεσματική, προσανατολισμένη στα μέσα ενημέρωσης και βιώσιμη Πείθοντας και εμπνέοντας άλλους σε δραστηριότητες δημιουργίας αξίας   Αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία Προετοιμασμένο από IDP Έναρξη Διαδικασιών που δημιουργούν αξία Αναλάβετε προκλήσεις Επιμείνετε στις προθέσεις σας και συνεχίστε τα σχέδια σας   Διαχειρίση των κινδύνων Προετοιμασμένο από DELTA Εισαγωγή και βασικά στοιχεία Η διαδικασία λήψης αποφάσεων Κίνδυνος στις επιχειρήσεις   Περίπου την ίδια περίοδο, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε επίσης την τρίτη επίσημη συνέχεια του EntreComp: EntreComp Playbook.   Οι επαγγελματίες στον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να βασιστούν στο εκπαιδευτικό μας υλικό για να εμπλουτίσουν και να διαφοροποιήσουν την εκπαιδευτική τους προσφορά μπορούν να βασιστούν στο EntreComp Playbook για να σχεδιάσουν τις συνολικές στρατηγικές πιλοτικής εφαρμογής τους…     Το EntreComp Playbook εξελίσσεται γύρω από τρεις βασικές διαστάσεις αναφοράς που μπορούν να καθοδηγήσουν τους καθηγητές και τους ειδικούς κατάρτισης στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και δοκιμής τους:   Οι 9 αρχές του EntreComp.   (E)xperience / Εμπειρία (N)ovelty / Καινοτομία (T)riggers / Eνεργοποίηση (R)eflection / Αντανάκλαση (E)cosystem / Οικοσύστημα (C)ollaboration / Συνεργασία (O)thers / Άλλοι (M)entoring / Καθοδήγηση (P)rogression / Εξέλιξη     Μέθοδοι   Αποτελεσματικότητα Σχεδιαστική σκέψη Η μέθοδος lean Startup Μάθηση με βάση το έργο Ευχάριστος πειραματισμός Οι τάξεις ως κοινότητες μάθησης     Εργαλεία και τεχνικές Σχεδιασμός και μαθησιακή παρέμβαση Training design canvas Σχέδιο για μια παρέμβαση επιχειρηματικής μάθησης Δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου διευκόλυνσης της μάθησης Προκλήσεις στην αγορά Σχέδιο εργασίας και χρονοδιάγραμμα Διάγραμμα Spider για την προώθηση της επιχειρηματικής μάθησης Οργανώστε ένα σεμινάριο επιχειρηματικής μάθησης Διάσταση RAMP Ευθυγράμμιση με τις αρχές του EntreComp Συνεργατική σχεδίαση προσώπου Παιχνίδι με κρυφούς κανόνες Πέντε ρόλοι Πλαισιώστε την ιδέα της δημιουργίας αξίας Κοιτάξτε τριγύρω Νοητικός Χάρτης Σκέψης Εναλλακτικές χρήσεις του Guilford Τυχαίος συνδυασμός Καταιγισμός ιδεών Ψηφοφορία σε κουκκίδες Έξι καπέλα σκέψης Elevator pitch SMART στόχοι Κατανοήστε τους χρήστες σας Χάρτης ενσυναίσθησης Golden circle Προσωπικότητες O καμβάς επιχειρηματικότητας Σάρωση του τοπίου Χάρτης οικοσυστήματος Έκδοση καρτών Ο καμβάς Lean Ανάλυση SWOT Ανάλυση SOAR Σενάριο χρήσης Το ταξίδι του χρήστη Πρωτότυπο Η στήλη P2P Προσωπικός αναστοχασμός σχετικά με τα μαθησιακά επιτεύγματα Σχεδιάστε το δικό σας λουλούδι EntreComp Κριτική για το μέλλον EntreComp έναντι εργαλείων Οι χρήστες του εκπαιδευτικού υλικού του ECI μπορούν να συνδυάσουν τους δύο πόρους για να παρέχουν στους στόχους τους τεκμηριωμένη και καθοδηγούμενη από την καινοτομία εκπαίδευση, ικανή να εμπνεύσει και να αξιοποιήσει μια ανανεωμένη αίσθηση αυτογνωσίας και αποτελεσματικότητας, πρωτοβουλίας και κινήτρων μεταξύ των επίδοξων επιχειρηματιών και πολιτών της ΕΕ.   Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο ECI και τους εταίρους που συμμετέχουν, συμβουλευτείτε: https://entre-comp.eu/training.php

Διαβάστε Περισσότερα


18 September 2021

Το Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων:

Το 2016, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - σε συνεργασία με τη ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης - δημοσίευσε το EntreComp: Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων. Το πλαίσιο αποτελείται από 15 βασικές ικανότητες που οι επαγγελματίες στον τομέα της επιχειρηματικής διδασκαλίας και κατάρτισης αναγνώρισαν ως καθοριστικές για τη διευκόλυνση, την καλλιέργεια και την υποστήριξη της ανάδυσης επιχειρηματικού πνεύματος, της αίσθησης πρωτοβουλιών και της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των πολιτών της ΕΕ. Μετά την επίσημη δημοσίευσή του, το JRC συγκέντρωσε περαιτέρω το ενδιαφέρον του κοινού για το μοντέλο, αφού δημοσίευσε δύο πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα παρακολούθησης:     Ένα λεπτομερές εργαλείο για όλα τα άτομα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του πλαισίου σε σχέση με τους στόχους τους και τις επιχειρησιακές τους ρυθμίσεις (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ενεργός πολιτότητα, κοινωνική ένταξη και ίσες ευκαιρίες για όλους κ.λπ. ) Επιπλέον, το έγγραφο παρέχει 70 σενάρια περιπτώσεων εφαρμογής της EntreComp, τα οποία οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως αξιόπιστες βέλτιστες πρακτικές για τη δική τους πηγή έμπνευσης. Έτος έκδοσης: 2018 Ακολουθώντας την ίδια αναλογία με την προηγούμενη, η συνέχεια του "At Work" παρουσιάζει συγκεκριμένα μέσα, συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο μεταφοράς του πλαισίου σε περιβάλλοντα κατάρτισης και εκπαίδευσης για την επαγγελματοποίηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την απασχολησιμότητα. Συνολικά 10 μελέτες περίπτωσης δίνουν λεπτομερή εικόνα των πραγματικών στρατηγικών αξιοποίησης του EntreComp για την υποστήριξη των ευκαιριών δια βίου μάθησης στην αγορά εργασίας. Έτος έκδοσης: 2020   Το ECI – EntreComp Implementation είναι ένα διακρατικό έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα E+ και αποσκοπεί στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών κατάρτισης για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα ΕΕΚ με βάση το πλαίσιο EntreComp. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρωτοβουλίες μας, την έρευνα, τους συνεργάτες μας και τα προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της ECI.

Διαβάστε Περισσότερα


18 June 2021

Αξιοποίηση και καλλιέργεια της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη: η τέταρτη Διακρατική Συνάντηση Έργου του ECI

18 Ιουνίου, 2021 Η Σύμπραξη ECI συναντήθηκε διαδικτυακά για την τέταρτη Διακρατική Συνάντηση του έργου ECI (EntreComp Implementation), ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο οποίο συμμετέχουν οκτώ εταίροι από έξι διαφορετικές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία). Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή λόγω των περιορισμών του COVID-19. Η Κοινοπραξία ξεκίνησε τη συνεδρίαση με τον απολογισμό του έργου: συγκεκριμένα, των εργασιών που εκτελέστηκαν και του χρονοδιαγράμματος. Στη συνέχεια, οι εταίροι παρουσίασαν τα κύρια πορίσματα, καταδεικνύοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην ανάπτυξη των Πνευματικών Αποτελεσμάτων. Αναλύθηκαν επίσης θέματα οικονομικής διαχείρισης. Τέλος, η Σύμπραξη έκανε απολογισμό της κατάστασης αναφορικά με τις επόμενες προθεσμίες. Η Σύμπραξη είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι το περιεχόμενο της κατάρτισης είναι τελικά διαθέσιμο στο διαδίκτυο σε όλες τις γλώσσες που εκπροσωπούνται από την Κοινοπραξία (αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ελληνικά, ρουμανικά και πολωνικά) και είναι ελεύθερο για συζήτηση (http://entre-comp.eu/training.php). Η ανάπτυξη των ενοτήτων κατάρτισης ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020: οι εταίροι επένδυσαν ενέργεια, χρόνο και προσπάθειες για να συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα και τα ποιοτικά/ποσοτικά πρότυπα, όπως συζητήθηκαν και προβλέφθηκαν κατά τη διάρκεια της πρότασης. Ο σχεδιασμός των ενοτήτων όσον αφορά το περιεχόμενο, τη δομή και τα μαθησιακά αποτελέσματα διευκολύνθηκε από μια σειρά μηνιαίων συνεδριάσεων στις οποίες οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επικυρώσουν τις ιδέες τους και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους τους. Όλα τα υλικά κατάρτισης είναι συμβατά με το EQF και το ESCO - μια διασταύρωση στην οποία οι εταίροι επένδυσαν αρκετούς μήνες στενής συνεργασίας (παρακαλούμε δείτε την ενότητα "Model" για περαιτέρω αναφορές). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν επέτρεψαν στους εταίρους να οριστικοποιήσουν μια κοινή μεθοδολογία που παρέχει κοινή κατανόηση και κοινές κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τo IO3. Το τελικό αποτέλεσμα αποτελείται από έξι εκπαιδευτικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη ικανότητα του EntreComp, όπως αυτή επισημαίνεται από το πλαίσιο. Το υλικό είναι οργανωμένο ως εξής: Για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος, κάθε ενότητα κατάρτισης υποδιαιρείται σε περαιτέρω διδακτικές ενότητες, στο τέλος των οποίων υπάρχει ένα σύντομο φύλλο αυτοαξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικές ενότητες συνοδεύονται από ένα σύντομο έγγραφο (το λεγόμενο "εκπαιδευτικό δελτίο") που συνοψίζει τις βασικές έννοιες και τα κύρια συμπεράσματα. Ιστοσελίδα: http://entre-comp.eu/

Διαβάστε Περισσότερα


29 April 2021

Οι εταίροι του ECI συμμετείχαν στη 2η διαδικτυακή συνάντηση του έργου Entre Comp Implementation Project

29 Απριλίου Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί του ECI συμμετείχαν στη 2η εικονική συνάντηση του έργου ECI. Λόγω της πανδημίας του Covid-19, η κοινοπραξία δεν μπόρεσε να συνεδριάσει επιτόπου στην Ελλάδα, όπως είχε προγραμματιστεί, και αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη συνάντηση εικονικά. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν για την τρέχουσα πρόοδο του έργου και δήλωσαν ότι οι δραστηριότητες βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος. Ειδικότερα, οι εταίροι συζήτησαν για την ολοκλήρωση της έκθεσης απολογισμού σχετικά με τη δυναμική των επιχειρηματικών ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο: η έκθεση θα αποτυπώνει την κατάσταση εφαρμογής του πλαισίου ικανοτήτων EntreComp για τις επιχειρηματικές δεξιότητες, το οποίο θα αναπτύσσει εργαλεία εφαρμογής και περιεχόμενο κατάρτισης για τα ευρωπαϊκά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η συνάντηση επέτρεψε επίσης στους εταίρους να σχεδιάσουν τον καθορισμό του περιεχομένου της κατάρτισης που θα αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες της υλοποίησης. Το ECI είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus και υλοποιείται από 8 εταίρους από 6 χώρες, δηλαδή το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Πολωνία. Το έργο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της κατανόησης της λέξης "επιχειρηματικότητα" για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ECI: www. entre-comp. eu

Διαβάστε Περισσότερα


14 October 2020

ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στις 14 Οκτωβρίου 2020, όλοι οι εταίροι του έργου έλαβαν μέρος στην τρίτη διακρατική συνάντηση της εφαρμογής του έργου. Η συνθήκη αυτή αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τον απολογισμό της κατάστασης υλοποίησης του έργου όσον αφορά τα αποτελέσματα της επικοινωνίας, την προβολή και την ευαισθητοποίηση του ECI μεταξύ των coaches και των εκπαιδευτικών στον τομέα της επιχειρηματικής γνώσης, των δημόσιων αρχών και των φορέων χάραξης πολιτικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της απασχόλησης. Όλοι οι εταίροι ανέλυσαν εκ νέου τα αποτελέσματα και τις τάσεις που προέκυψαν από κάθε εθνικό πλαίσιο και προέβησαν σε καταιγισμό ιδεών σχετικά με συνεπείς βασικούς και στρατηγικούς άξονες παρέμβασης για την περαιτέρω επέκταση της ακτίνας επιπτώσεων του έργου. Στη συνέχεια, οι εταίροι συμφώνησαν σε ένα πολύ ακριβές κοινό χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του IO3.

Διαβάστε Περισσότερα


27 August 2020

ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ENTRECOMP ΜΕ ΤΟ ESCO ΚΑΙ ΤΟ EQF

Η σύμπραξη ECI ολοκλήρωσε μια πολύ λεπτομερή ανάλυση διασταυρούμενων παραπομπών μεταξύ του πλαισίου EntreComp, του ESCO (η ταξινόμηση των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων) και του EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων): ένας δεσμός που η βιβλιογραφική επισκόπηση - η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των εθνικών εκθέσεων - απέδειξε ότι είναι ιδιαίτερα συνεπής, αλλά εξακολουθεί να λείπει απτά και να μην αξιοποιείται πλήρως. Απώτερος στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι να δημιουργηθεί μια αρχική και λειτουργική σύνδεση μεταξύ του πλαισίου EntreComp και των άλλων δύο, επιτρέποντας στους εταίρους να θέσουν σε λειτουργία ένα νέο μοντέλο - το μοντέλο ECI, έτοιμο για δημοσίευση στα τέλη Ιουλίου 2021 - για την αξιοποίηση της επιχειρηματικότητας και την ενσωμάτωση του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλη τη διάσταση της ΕΕΚ. Κάθε μία από τις 6 ικανότητες που επιλέχθηκαν από την κοινοπραξία συνδέθηκε με μια συγκεκριμένη διάσταση, τομέα και θεωρητικού/λειτουργικού πλαισίου τόσο του ESCO όσο και του EQF, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές συμμορφώσεις βάσει του βαθμού συνέπειας. Αξιολογήσαμε αυτόν τον βαθμό εξισορροπώντας κάθε μονάδα ESCO και EQF με τα κύρια και καθοριστικά χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόμενης ικανότητας EntreComp, όπως περιγράφεται από το ίδιο Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης μπορούν να βρεθούν στην ενότητα "Model" της ιστοσελίδας μας. Όλοι οι εταίροι προχώρησαν στη διάδοση των αποτελεσμάτων στους αρμόδιους φορείς και τις δημόσιες αρχές στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επιχειρηματικότητας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους εθνικούς τους τομείς.

Διαβάστε Περισσότερα


14 March 2020

Εφαρμογή EntreComp:

Ο δικτυακός τόπος του ECI είναι πλέον συνδεδεμένος στη διεύθυνση http://www. entre-comp. eu/ και παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου. Η πλατφόρμα θα περιέχει όλα τα παραδοτέα του έργου, τα αποτελέσματα και, κυρίως, το περιεχόμενο κατάρτισης που στοχεύει στη λειτουργικότητα του "πλαισίου EntreComp" με την ανάπτυξη εργαλείων εφαρμογής και περιεχομένου κατάρτισης για τα ευρωπαϊκά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.   Το ECI υλοποιείται από 8 εταίρους από 6 χώρες,  τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Πολωνία και τη Ρουμανία, και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του έργου είναι να βελτιώσει τις πιθανότητες επαγγελματικής επιτυχίας των σπουδαστών ΕΕΚ με διαφορετικό υπόβαθρο, αναπτύσσοντας επιχειρηματικές και επιχειρηματικές δεξιότητες.   Η πολύ φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί από τον Βέλγο εταίρο, τον IHF (Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl) και θα ενημερώνεται συνεχώς από το σύνολο της εταιρικής σχέσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.   Ο δικτυακός τόπος του ECI είναι διαθέσιμος σε έξι γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και ρουμανικά) και αποτελείται από πολλές ενότητες που είναι ελεύθερα διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες.             HOME: η ενότητα φιλοξενεί τη «μεγάλη εικόνα» έργου, αναδεικνύοντας τις έξι ικανότητες που επιλέχθηκαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω από την κοινοπραξία: Δημιουργικότητα: Ανάπτυξη δημιουργικών και στοχευμένων ιδεών Ηθική και βιώσιμη σκέψη: Αξιολόγηση των συνεπειών και του αντίκτυπου των ιδεών, των ευκαιριών και των δράσεων Αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα: Πιστέψτε στον εαυτό σας και συνεχίστε να εξελίσσεστε Κινητοποίηση άλλων: Εμπνεύστε, ενθουσιάστε και πείστε τους άλλους να συμμετάσχουν Ανάληψη πρωτοβουλίας: Προχωρήστε Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, της ασάφειας και του κινδύνου: Λήψη αποφάσεων που αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα, την ασάφεια και τον κίνδυνο   PROJECTS: περιέχει αρκετές πληροφορίες για το ιστορικό του έργου - ανάγκες και κενά που αντιμετωπίζονται άμεσα από την κοινοπραξία ECI, προβλεπόμενα αποτελέσματα και αναμενόμενες επιπτώσεις.   PARTNERS: όπως υποδηλώνει η ετικέτα, στην ενότητα “Εταίροι” κάθε οργανισμός αποτιμάται κατάλληλα.   MODEL: το τμήμα αυτό περιλαμβάνει μια πολύ ευρύτερη πλαισίωση του έργου και των κύριων στόχων του. Χρησιμεύει ως σαφής, άμεσος και ευθεία παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αναμένονται από το έργο και την έρευνα του υποβάθρου του.   TRAINING: μετά την ολοκλήρωση της φάσης ολοκλήρωσης του Αποτελέσματος 3 (Eκπαιδευτικά εργαλεία και Περιεχόμενα), η ενότητα αυτή θα φιλοξενήσει τα εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία που παρέχονται από όλους τους εταίρους.   NEWS: για να παραμένετε πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στο ECI...   COMMUNITY: προκειμένου να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνδεδεμένοι εταίροι και να διαδοθεί η πληροφορία για το ECI στους τελικούς χρήστες, τους στόχους, το ευρύ κοινό και τους τελικούς δικαιούχους.

Διαβάστε Περισσότερα


Ακολουθείστε μας:

     

Εταίροι


Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του αντανακλούν τις απόψεις μόνο των δημιουργών του και η Επτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία χρήση των πληροφοριών που περιέχονται

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.