English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   

MODEL WDRAŻANIA ENTRECOMP

W 2016 r. Komisja Europejska opracowała „EntreComp: Ramy Kompetencji Przedsiębiorczości”, aby zaproponować wspólną definicję przedsiębiorczości ujętej jako kompetencja. Całe działanie miało na celu osiągnięcie porozumienia między zainteresowanymi stronami i ustanowić pomost między światem edukacji i pracy.
„EntreComp” ma za zadanie rozpocząć dyskusję i pozwolić lepiej zrozumieć, co to znaczy być przedsiębiorczym we wszystkich aspektach życia. Określić znaczenie przedsiębiorczości i inicjatywy oraz pomagać w rozwijaniu kompetencji związanych z przedsiębiorczością w celu sprostania wyzwaniom gospodarczym, społecznym i kulturowym. Ponadto Komisja Europejska opracowała w 2017 r. podręcznik użytkownika o nazwie „EntreComp into Action”, aby wesprzeć dalsze działania EntreComp Frame.

„ECI ma na celu operacjonalizację” EntreComp Framework poprzez opracowanie narzędzi wdrożeniowych i treści szkoleniowych dla europejskich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.
W ramach ECI zostanie opracowany model wdrażania ram kompetencji przedsiębiorczości w środowiskach VET, zarówno formalnych, jak i pozaformalnych. Podczas działania partnerzy porównają ramy kompetencji w zakresie przedsiębiorczości z ESCO (klasyfikacja europejskich umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodu) oraz EQF (europejskie ramy kwalifikacji).

Projekt ECI koncentruje się na 6 kompetencjach w trzech obszarach EntreComp Framework:

1.2 Kreatywność: Twórz kreatywne i celowe pomysły
1.5 Etyczne i zrównoważone myślenie: oceń konsekwencje i wpływ projektów, możliwości, działań
2.1 Samoświadomość i skuteczność: wierz w siebie i rozwijaj się
2.5 Mobilizowanie innych: Inspiruj i zachęć innych
3.1 Podjęcie inicjatywy: zrób to!
3.3 Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem: Podejmuj decyzje dotyczące ryzyka

Opracowanie metodologii będzie pracami przygotowawczymi i podstawą wdrożenia wyników intelektualnych O3 „O3 - Opracowanie narzędzi i treści szkoleniowych w celu operacjonalizacji ECI”.
Zapewni to usystematyzowanie informacji w zakresie osobistych umiejętności miękkich, które są bardzo istotne z punktu widzenia tworzenia udanego biznesu, szczególnie w nowych okolicznościach zakłóceń procesów, sztucznej inteligencji, inteligentnych technologii itp.

Realizacja przedsięwzięcia sprecyzuje zakres, narzędzia, środki i działania, które należy przeprowadzić, na podstawie wspólnej wizji obszaru badań, uwzględniając również specyficzne cechy środowisk i systemów przedsiębiorczości. Metodologia będzie zawierać następujące elementy:
  • Sprecyzowanie metodologii, którą będzie stosowana przez wszystkich partnerów (tj. skalę i zakres, podejście metodologiczne, harmonogram i kolejność określonych działań itp.)
  • Wskazanie kryteriów wyboru grup docelowych, które mają być zaangażowane
  • Określenie literatury i innych źródeł oceny wtórnej

Methodology and Guidelines for Development of Training Tools to operationalize the EntreComp

W 2016 r. Komisja Europejska opracowała ramy kompetencji „EntreComp” dla umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, aby zaproponować wspólną definicję przedsiębiorczości jako kompetencję, zbudować konsensus między zainteresowanymi stronami i zbudować pomost między edukacją a pracą.

Poniższe dokumenty stanowią wspólny wysiłek, aby odnieść się do ram EntreComp z ESCO (klasyfikacja europejskich umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodu) oraz EQF (europejskie ramy kwalifikacji); więź, którą przegląd literatury - sfinalizowany podczas opracowywania raportów krajowych - okazał się wysoce spójny, ale wciąż nie w pełni wykorzystany.

Ostatecznym celem tej oceny jest ustanowienie wstępnego i operacyjnego połączenia między ramami EntreComp a pozostałymi dwoma, co pozwoli partnerom na wykorzystanie nowego modelu - modelu WI - na rzecz waloryzacji przedsiębiorczości i pobudzenia ducha przedsiębiorczości w całym ekosystemie VET.

Ze względu na dużą skalę ESCO, czytelnik znajdzie bardzo szczegółowe powiązania między EntreComp a ESCO, w tym „ESCO-EntreComp: macierz ocen krzyżowych” w dodatkowym dokumencie „ESCO vs EntreComp Annex”.

Trzeci plik zawiera obszerną listę zasobów bibliograficznych, z którymi partnerzy korzystali w celu oceny stanu wiedzy w dziedzinie przedsiębiorczości i wdrażania EntreComp na poziomie krajowym i UE.

EntreComp Implementation: Cross-assessment and Methodology

Annex 1. ESCO vs EntreComp

Annex 2. Bibliography and List of references

podążaj za nami :

     

partnerzy Konsorcjum


Ten projekt jest realizowany zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.