English   Deutsch   Italian   Greek   Romanian    Polish   
powrót    

Poruszanie się po ekosystemie EntreComp: Podróż dłuższa niż dekada…

Przedstawiamy platformę EntreComp

W 2016 r. Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej – we współpracy z DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego – opublikowało EntreComp: The European Competences Framework.

 

Ramy składają się z 15 kluczowych kompetencji, które specjaliści w dziedzinie nauczania i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości uznają za instrumentalne w celu ułatwienia, pielęgnowania i wspierania pojawiania się ducha przedsiębiorczości, poczucia inicjatyw i wzmocnienia pozycji zawodowej wśród obywateli UE.

cover

Zakres oddziaływania EntreComp jest bardzo szeroki, ponieważ można go wdrożyć i stosować poza typowymi ustawieniami, w których rozwiązywany jest coaching przedsiębiorczości.

W opinii EntreComp przedsiębiorczość jest rozumiana jako kompetencja, a nie „zawód”, co oznacza, że ​​cele są zachęcane do rozwijania przedsiębiorczego poczucia inicjatywy, pomimo ich rzeczywistego zamiaru zostania przedsiębiorcą lub nie.

Kiedy przedsiębiorczość jest traktowana jako kompetencja, ludzie mogą angażować się w postawy i wartości przedsiębiorcze we wszystkich dziedzinach społeczeństw, w tym w aktywnym obywatelstwie, włączeniu społecznym i równych szansach.

 

Niemniej jednak ramy EntreComp pozostają bardzo cennym źródłem dla wszystkich aspirujących (i uznanych) przedsiębiorców do poszukiwania nowych inspirujących możliwości szkoleniowych i wskazówek, które mogą zastosować w swoich codziennych scenariuszach. Każda z 15 (i kolejnych) kompetencji reprezentuje w istocie kluczowy wymiar zainteresowań, z którymi na co dzień odnoszą się wszyscy przedsiębiorcy – niezależnie od wymiaru ich organizacji, objętych nimi rynków, usług/towarów oferowanych klientom.

Co więcej, EntreComp reprezentuje największe wysiłki w wymiarze międzysektorowym i transnarodowym w celu budowania konsensusu w sprawie wspólnej definicji przedsiębiorczości, co do której mogą zgodzić się zarówno praktycy, jak i naukowcy. EntreComp może znaleźć wiele różnych zastosowań, ale ogólnie jego powszechne zastosowanie polega na odwoływaniu się do niego jako wzorca odniesienia przy projektowaniu programów szkoleniowych dla programów budowania potencjału przedsiębiorczego i podążaniu za efektami uczenia się w oparciu o 8-warstwowy model biegłości zapewnione przez te same ramy.

 

 

 

Tło polityki

 

Korzenie EntreComp sięgają grudnia 2006 roku, kiedy to Parlament Europejski i Rada Europy opublikowały w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wspólną rekomendację dotyczącą kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie key competences for lifelong learning (LLL).

 

 

Dokument programowy zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące opracowania i przyjęcia na poziomie UE i poszczególnych krajów wspólnych ram odniesienia mających na celu:

 

1. Identyfikacja kompetencji/umiejętności na rzecz wzmocnienia pozycji ludzi (tj. zdolności do zatrudnienia, włączenia społecznego, aktywnego obywatelstwa) w gospodarkach i społeczeństwach opartych na wiedzy.

2. Podtrzymywanie przez państwa członkowskie skuteczności i wpływu krajowych programów nauczania na szanse zatrudnienia młodych ludzi oraz wspieranie możliwości dalszego szkolenia seniorów i dorosłych w celu przekwalifikowania się, podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego i włączenia społecznego.

3. Udostępnianie i walidacja modeli referencyjnych na poziomie UE dla krajowych zainteresowanych stron, specjalistów w dziedzinie edukacji oraz ostatecznych celów w celu szerzenia wspólnej podstawy odniesienia, która jest rozpoznawalna niezależnie od geograficznego kontekstu zastosowania.

4. Ułatwienie przejścia do programów edukacji i szkoleń z 2010 r. oraz zapewnienie ram dla dalszych powiązanych działań.

Te modele odniesienia na poziomie UE, jak wspomniano powyżej, miały dotyczyć 8 kluczowych kompetencji przewidzianych przez Parlament UE i Radę jako instrumentalne dla waloryzacji kompetencji obywateli UE w zakresie kształcenia ustawicznego.

N Co zaskakujące, na tej liście znalazło się Poczucie inicjatywy i Przedsiębiorczość, zwane po prostu Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości w aktualizacji z 2018 roku.

 

10 (lub więcej) lat później większość z tych kompetencji została omówiona oddzielnie za pomocą własnych dedykowanych ram kompetencji: DigComp dla Kompetencji Cyfrowych, LifeComp dla Nauki Uczenia się i oczywiście EntreComp dla Poczucia Inicjatywy i Przedsiębiorczości.

 

 

 

Struktura i projekt Ramy EntreComp

Obszary szkoleniowe:

 

IDEA & OPPORTUNITIES

RESOURCES

INTO ACTION

 

8-warstwowy model biegłości:

Bardziej szczegółowo:

 

To, co właśnie zobaczyliśmy, reprezentuje poziom powierzchni EntreComp, wymiar, z którym większość jest zaznajomiona. Jednak framework EntreComp zawiera znacznie więcej szczegółów…

 

Każda z 15 kompetencji jest dalej podzielona na serię wątków (tj. podkompetencje): łącząc każdy wątek z każdym z 8 poziomów biegłości, EntreComp zawiera w sumie 442 efekty uczenia się, do których mogą się odnieść tutorzy i nauczyciele do planowania programów coachingowych w oparciu o ich oczekiwania i oczekiwania. Aby zapoznać się z całością wszystkich wątków i ram, zapoznaj się z CZĘŚCIĄ D poniższego dokumentu.

 

Tak szeroki zakres możliwości edukacyjnych i szkoleniowych sprawia, że EntreComp jest bardzo elastycznym źródłem, które można wdrożyć i rozwijać w kilku kontekstach: od programów szkoleniowych „starter pack” po zaawansowane programy nauczania przedsiębiorczości.

 

…wśród inicjatyw tego typu,

 

W październiku 2019 r. 8 Partnerów z 6 krajów – Belgii, Grecji, Włoch, Niemiec, Rumunii i Polski – spotkało się w Cottbus (DE) na Kick-Off Meeting of the EntreComp Implementation (ECI), projektu współfinansowanego przez Program Erasmus+ . Projekt ma na celu poprawę możliwości szkolenia i edukacji w zakresie kompetencji przedsiębiorczych w ekosystemach VET w całej UE.

 

Pod koniec zeszłego lata Partnerstwo ECI sfinalizowało szczegółową analizę porównawczą między Ramami EntreComp, ESCO (klasyfikacją europejskich umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów) oraz EQF (Europejskimi Ramami Kwalifikacji): więź, którą literatura przegląd – sfinalizowany podczas opracowywania Raportów Krajowych – okazał się wysoce spójny, ale nadal wyraźnie go brakuje i nie został w pełni wykorzystany.

Ostatecznym celem tej oceny dokumentacji było ustalenie początkowego i operacyjnego połączenia między ramami EntreComp i pozostałymi dwoma.

Zadanie to umożliwiło partnerom zoperacjonalizowanie nowego modelu – modelu WI – na rzecz waloryzacji przedsiębiorczości i włączenia ducha przedsiębiorczości do głównego nurtu w wymiarze VET. Później nastąpił rozwój materiałów szkoleniowych inspirowanych i zgodnych z EntreComp, dokładnie w odniesieniu do sześciu z 15 kompetencji:

Partnerzy zainwestowali energię, czas i wysiłki, aby przestrzegać harmonogramu i standardów jakościowych/ilościowych, omówionych i przewidzianych podczas składania wniosku. Projektowanie modułów pod względem treści, struktury, wyników uczenia się zostało ułatwione dzięki serii comiesięcznych sesji burzy mózgów, podczas których partnerzy mieli okazję zweryfikować swoje pomysły i przeprowadzić konstruktywną wymianę poglądów z kolegami.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie i organizacji uczestniczącej, odwiedź stronę internetową ECI.podążaj za nami :

     

partnerzy Konsorcjum


Ten projekt jest realizowany zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the EntreComp project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.